HCL nr. 049 din 25.02.2021

0
HCL nr. 049 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 49 din 25.02.2021

privind aprobarea unui contract cadru de închiriere pentru terenurile ocupate de garaje

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12128 din 17.01.2021 înaintat de către domnul Radu-Constantin Samson – Viceprimarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 12414 din 18.02.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 18 din 23.02.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 49 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 1810 din legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. (6), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. art. 139 , ale art. 140, alin.(1), precum si ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din același act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă contractul cadru de închiriere ale terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Roman și ocupate de garaje, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă novația contractelor de concesiune ce au ca obiect terenuri ocupate de garaje, ajunse la termen, în contracte de închiriere, dacă părțile își exprimă intenția de prelungire a raporturilor contractuale.

Art. 3 Nivelul chiriei se va stabili conform hotărârii de Consiliu Local ce reglementează impozitele și taxele locale.

Art. 4 Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, instituțiilor și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU