HCL nr. 050 din 25.02.2021

0
HCL nr. 050 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 50 din 25.02.2021

privind modificarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12727 din 18.02.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 12728 din 18.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Autorizări, Comercial, Transport;

Văzând avizul de legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 23.02.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil 50 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000R privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, ale H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000, ale H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 129, alin. 2, litera „d”, alin. 7, litera “s” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea art. 23 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 111/2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în Municipiul Roman cu punctul 23.11., care va avea următorul conținut:

“23.11. nerespectarea dispozițiilor art. 20, lit. i), așa cum a fost modificat prin art. 1 din H.C.L. nr. 51/2015, se sancționează cu amendă contravențională de la 300 la 500 lei”.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre va intra în vigoare în 30 de zile de la data adoptării.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU