HCL nr. 047 din 27.02.2019

0
HCL nr. 047 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 47 din 27.02.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3691 din 22.02.2019 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3692 din 22.02.2019, întocmit de către Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră;

Văzând avizul favorabil nr. 16 din 27.02.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 47 din 27.02.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 3, lit. „c” și alin. 5, lit.”b”, le art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018, respectiv Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman, după cum urmează :

►Articolul 13, lit.”a”, din anexa nr. 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ a) Programul de funcționare al parcărilor publice cu plată este:

  • 08-18 de luni până vineri;
  • 08 – 14 sâmbăta;
  • duminica în intervalul 08- 14 – doar în zona piețelor;
  • 00- 24 de luni până duminică în Pietonal Ștefan cel Mare.

În afara intervalului orar menționat aceste parcări au regim de parcări publice fără plată.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU