HCL nr. 046 din 27.02.2019

0
HCL nr. 046 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 46 din 27.02.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3613 din 21.02.2019 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3614 din 21.02.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 21 din 27.02.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 5 din 27.02.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 46 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c) şi e) şi alin. (6), lit. a), al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Roman și Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, în vederea strângerii de fonduri pentru diferite campanii în scopul satisfacerii nevoilor copiilor aflați în dificultate, în conformitate cu Convenția O.N.U și a legislației române, cu privire la drepturile copilului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de parteneriat cu Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. și Direcția de Impozite și Taxe Locale Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU