HCL nr. 045 din 27.02.2019

0
HCL nr. 045 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 45 din 27.02.2019

privind asocierea municipiului Roman cu alte unități administrativteritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3739 din 22.02.2019 iniţiată de domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3740 din 22.02.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 27.02.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 45 din 27.02.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, plecum și ale Legii cadru a descentralizării nr.195/2006;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art. 11, ale art. 36 alin. 2 lit. „e” și ale art. 36 alin. (7) lit. „c” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.68 alin.1 si 115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” prin asocierea municipiul Roman cu municipiul Suceava, municipiul Botoșani, municipiul Piatra Neamț, municipiul Câmpulung Moldovenesc, municipiul Iași şi municipiul Vatra Dornei.
(2) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” va avea sediul în Primăria municipiului Iaşi- Palatul Roznovanu situat în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, camera 1.

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă desemnarea Primarului municipiului Roman, dl. Lucian-Ovidiu Micu să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, precum și orice alte înscrisuri necesare efectuării formalităţilor prevăzute de lege în vederea dobândirii personalităţii juridice a Asociaţiei.

Art. 4 (1) Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei cu titlu de aport în numerar al municipiului Roman la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei. (2) Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” vor fi suportate din bugetul local al municipiului Roman.

Art. 5 Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale din partea municipiului Roman in suma de 1 leu/locuitor/an.

Art. 6 Se desemnează Primarul municipiului Roman, dl. LucianOvidiu Micu să reprezinte municipiul Roman – Consiliul Local Roman în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, precum şi în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei.

Art. 7 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, dl. LucianOvidiu Micu să desemneze prin Dispoziție un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale municipiul Roman în vederea participării la ședințele Adunării generale a Asociației și ale Consiliului de Administrație, în situația în care, din motive obiective, Primarul municipiului Roman nu poate participa.

Art. 8 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU