HCL nr. 045 din 25.02.2021

0
HCL nr. 045 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 45 din 25.02.2021

privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr.11421 din 15.02.2021.2020 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 11576 din 16.02.2021 întocmit de către Biroul evidență patrimoniu și Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 19 din 23.02.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 45 din 23.02.2021 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare adresa Direcției municipal Locato nr. 309/04.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 9093/05.02.2021 ;

Având în vedere Ordinul nr. 3519/2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, emis de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

În temeiul art. 8 din Legea 152/1998 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „q”, ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Stabileşte cuantumul chiriei nominale pentru locuinţele A.N.L. situate în municipiul Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Municipal Locato Roman.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU