HCL nr. 044 din 27.02.2019

0
HCL nr. 044 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 44 din 27.02.2019

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3518 din 20.02.2019 iniţiată de către doamna viceprimar Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 3519 din 20.02.2019 întocmit de către Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 27.02.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 44 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a), b) şi c), ale art. 62, alin. (1), precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman la Forumul cooperării descentralizate Franța-România, care va avea loc la Lyon – Franța, în perioada 2-3 aprilie 2019;

Art. 2 Se probă componența delegației formate din: dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx, dl. Rudolf Dănuț Friesenhahn – consilier al primarului, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx, consilier local Radu-Cătălin Curpăn, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx și consilier local Dana-Lăcrămioara Păiuș, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx, să reprezinte Municipiul Roman la Forumul cooperării descentralizate FranțaRomânia, care va avea loc la Lyon – Franța, în perioada 2-3 aprilie 2019;

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Roman să semneze valabil, în numele Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de reprezentare, inclusiv semnarea de acorduri de cooperare internațională, cu obligativitatea prezentării ulterioare a unui raport de activitate;

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU