HCL nr. 044 din 25.02.2021

0
HCL nr. 044 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 44 din 25.02.2021

privind completarea H.C.L. nr. 228 din 26.09.2019 privind încheierea unui contract de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 10482 din 11.02.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 11409 din 15.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 23.02.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 44 din 23.02.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere adresa administratorului societății S.C. TOPOCAD VITAL S.R.L., prin care ne aduce la cunoștință faptul că începând cu data de 01.02.2021 societatea sus-menționată a devenit plătitoare de TVA, adresa fiind înregistrată la sediul instituției noastre sub nr. 9328 din data de 08.02.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se completează art. 1, alin. 3) din H.C.L. nr. 228 din 26.09.2019, care va avea următorul cuprins :
Se aprobă valoarea chiriei lunare de 1.500 Euro, la care se adaugă TVA, contravaloarea în lei la data emiterii facturii. Facturarea se va face pana la data de 5 a lunii, pentru luna anterioara.
(2) Această completare se aplică începând cu data de 01.02.2021.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 228 din 26.09.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU