HCL nr. 043 din 27.02.2019

0
HCL nr. 043 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 43 din 27.02.2019

privind completarea H.C.L. nr. 240/05.11.2018 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 98145 din 11.02.2019 inițiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 98146 din 11.02.2019 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul favorabil nr. 20 din 27.02.2019 al comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 43 din 27.02.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile:

  • art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R;
  • art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 456 alin. 2 precum și art. 494 din Legea 227/2015 pivind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 9 din Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se completează punctul 1.e. din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 240 din 05.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, astfel:

  • după lit. r) se introduce lit. s) care va avea următorul conținut:

s) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

Art. 2 Direcţia Impozite şi Taxe Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU