HCL nr. 043 din 25.02.2021

0
HCL nr. 043 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 43 din 25.02.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 93/10.07.2008, privind aprobarea listei spațiilor și a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor medicale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 11515 din 15.02.2021 înaintat de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 11581 din 16.02.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 23.02.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 43 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. (14), art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 și modificat prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017, care va avea următorul conținut :
Art. 2. Se desemnează reprezentanți ai consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor medicale, următoarele persoane :

  • Membru : Ștefan-Ionuț GÂRBEA – Consilier Local;
  • Membru : Ionuț CORBU – Consilier Local;
  • Supleant : Bogdan ROMAN – Consilier Local.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 și modificat prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017, care va avea următorul conținut :
Art. 3. Se desemnează reprezentanți ai consiliului local în comisia de contestații, următoarele persoane :

  • Membru : Elena CHELMUȘ – Consilier Local;
  • Membru : Gheorghe-Ovidiu MARTICI – Consilier Local;
  • Supleant : Teodora BACIU- Consilier Local.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiul Roman să nominalizeze prin Dispoziție, reprezentanții aparatului de specialitate al Municipiului Roman în comisiile menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederile ale H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017, rămân neschimbate.

Art. 5 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU