HCL nr. 042 din 27.02.2019

0
HCL nr. 042 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 42 din 27.02.2019

privind respingerea unei plângeri prealabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3747 din 22.02.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 3748 din 22.02.2019 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dna. Păvăluță Irina împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 28/2019, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 2560/07.02.2019;

Văzând avizul favorabil nr. 19 din 27.02.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 42 din 27.02.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6), art. 7, alin. (4) din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului administrativ, precum și prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001R, legea administației publice locale;

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de d-na. Păvăluță Irina împotriva H.C.L. nr. 28 din 31.01.2019.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU