HCL nr. 041 din 27.02.2019

  0
  1109

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 41 din 27.02.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 3616/2019 iniţiată de Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 3617/2019, întocmit de Spitalul Municipal de Urgență Roman;
  • avizul favorabil nr. 18 din 27.02.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 41 din 27.02.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. a şi alin. 3, lit. b din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 276/19.12.2018, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU