HCL nr. 041 din 25.02.2021

  0
  173

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 41 din 25.02.2021

  privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 130 din 30.09.2014

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 10641 din 11.02.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10982 din 12.02.2021 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 14 din 23.02.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 41 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

  În conformitate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale alin. 6, lit. „a”, precum şi ale art. 139, art. 140, art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei 1, pct. 3, coloana 6 din H.C.L. nr. 130 din 30.09 2014, în sensul că în loc de „Număr cadastral 53042” se va trece „Număr cadastral 53047”.

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 130/30.09.2014 rămân neschimbate.

  Art. 3 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU