HCL nr. 042 din 02.03.2022

0
HCL nr. 042 din 02.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 42 din 02.03.2022
privind utilizarea partiala a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13748 din 24.02.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 14106 din 25.02.2022 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 15171 din 01.03.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 24 din 02.03.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 46 din 02.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă utilizarea parțială a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 23.980,94 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 si nr. 1.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 25 din 10.02.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 12
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0