HCL nr. 043 din 02.03.2022

0
HCL nr. 043 din 02.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 43 din 02.03.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 14176 din 25.02.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 14179 din 25.02.2022 întocmit de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 15171 din 01.03.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 02.03.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 47 din 02.03.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Listei de studii și proiecte, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetul local la unitățile de învățământ pe anul 2022, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție _20 Voturi „pentru” 12
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0