HCL nr. 041 din 02.03.2022

0
HCL nr. 041 din 02.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 41 din 02.03.2022
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare cererea de demisie a dnei Alexandra-Andreea Broască, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 13113/23.02.2022;

Având în vedere referatul constatator nr. 14841 din 01.03.2021 întocmit de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman și de către dnul Gheorghe Carnariu – Secretarul general al municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15171 din data de 01.03.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din 02.03.2022 al Comisiei de administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 45 din 02.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și cele ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Roman;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local pentru dna Alexandra-Andreea Broască şi se declară vacant locul de consilier local al acesteia.
Art. 2. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0