HCL nr. 040 din 25.02.2021

0
HCL nr. 040 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 40 din 25.02.2021

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 9042 din 05.02.2021 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 9820 din 09.02.2021 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 23.02.2021 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 40 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin, 1, ale art.196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenurilor în suprafață totală de 70,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situate pe Str. Profesor Dumitru Mărtinaș, Str. Fabricii, B-dul Nicolae Bălcescu, B-dul Republicii, Str. Rodnei, pentru amplasarea a 22 cămine instalare cablu 20 kV pentru: ” Înlocuire din incidente LES 20 kV ST Roman Oraș-PT 202 Roman și LES 20 Kv PT-84 Roman.”

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenurilor în suprafaţă totală de 1330,00 mp situate pe Str. Profesor Dumitru Mărtinaș, Str. Fabricii, B-dul Nicolae Bălcescu, B-dul Republicii, Str. Rodnei pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ” Înlocuire din incidente LES 20 kV ST Roman Oraș- PT 202 Roman și LES 20 Kv pt-84 Roman. ”

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU