HCL nr. 039 din 25.02.2021

0
HCL nr. 039 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 39 din 25.02.2021

privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3894 din 19.01.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 9109 din 05.02.2021 întocmit de către Direcția Economică și Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman precum și avizul favorabil nr. 18 din 23.02.2021 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 5 din 23.02.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, avizul favorabil nr. 39 din 23.02.2021 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 362, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă menţinerea taxei de concesiune anuală (redevenţa) aprobată prin H.C.L. nr. 16 din 28.01.2010, pentru anul 2021, la valoarea de 12 euro/mp/an pentru spaţiile cu destinaţie cabinete medicale rămase în concesiune, cuprinse în lista anexă la H.C.L. nr. 93/2008.
Redevenţa se aplică în mod unitar atât pentru suprafaţa utilă a cabinetelor cât şi pentru suprafaţa utilă a spaţiilor comune aferente aflate în concesiune.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU