HCL nr. 03 din 31.01.2018

  0
  1133

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 3 din 31.01.2018

  privind alocarea unei sume din bugetul local repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 995 din 17.01.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 996 din 17.01.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;
  Văzând avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.
  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 47.995 lei în vederea decontării serviciilor muzicale contractate și prestate în ,,Spectacolul de Revelion 2018”, precum și a autorizației de utilizare a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice.
  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.
  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU