HCL nr. 038 din 25.02.2021

  0
  400

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 38 din 25.02.2021

  privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 2263 din 10.02.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 10780 din 11.02.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 10785 din 11.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 23.02.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 38 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 405, art. 407, art. 408, art. 476, art. 477, alin. (1), art. 478, art. 479, art. 518 și art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor sociale in vederea achiziționării de alimente de baza si medicamente, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 17/07.02.2020 se abrogă.

  Art. 3 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU