HCL nr. 039 din 24.02.2022

0
HCL nr. 039 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 39 din 24.02.2022
privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 11.330 din 16.02.2022 întocmit şi înaintat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 11.422 din 18.02.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică – Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 12 din 22.02.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 42 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Sentința civilă nr. 2162 din 21 iunie 2012 a Judecătoriei Roman, în dosarul 5111/291/2011, rămasă definitivă prin DC nr. 306/RC/18.03.2013 a Tribunalului Neamț;
  • prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 361, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se constată încetarea uzului public asupra următoarelor terenuri:

  • Teren arabil extravilan, identificat cu N.C. 59910, în suprafață de 7582 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 59910 Roman, situat în sola ”Peste Linie”;
  • Teren arabil extravilan, identificat cu N.C. 59908, în suprafață de 12309 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 59908 Roman, situat în sola ”Peste Linie”;

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman a bunurilor prevăzut la art. 1.

Art. 3. Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman și se aprobă punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar a terenurilor prevăzute la art. 1.

Art. 4. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1.
(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară vor fi elaborate:
– un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat;
– un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public, care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.”

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea modificărilor regimului juridic al bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 6. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării regimului juridic bunului din evidențele fiscale.

Art. 7. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0