HCL nr. 040 din 24.02.2022

0
HCL nr. 040 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 40 din 24.02.2022
privind aprobarea modificării Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinand referatul de aprobare nr. 11892 din 18.02.2022 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 11905 din 18.02.2022 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul de legalitate nr. 12139 din 18.02.2002 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 22.02.2002 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 43 din 22.02.2002 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii 24/2007R privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului M.D.L.L. nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „i”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă modificarea Registrului local al spațiilor verzi aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2. Direcţia Servicii Edilitare va înscrie în Registrul local al spaţiilor verzi modificările prevăzute la articolul 1;

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0