HCL nr. 038 din 27.02.2019

0
HCL nr. 038 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 38 din 27.02.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3618/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 3619/2019 întocmit de către Direcția Municipal Locato Roman;

  • avizul favorabil nr. 14 din 27.02.2019 al comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 38 din 27.02.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere:

  • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU