HCL nr. 039 din 27.02.2019

0
HCL nr. 039 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 39 din 27.02.2019

privind aprobarea concesionării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3579 din 21.02.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul nr. 3599 din 21.02.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 13 din 27.02.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 39 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 al Secretarului municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2, ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi ale anexei 1 din Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „a” şi „b” şi ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de oportunitate nr. 3598 din 21.02.2019, nr. 3600 din 21.02.2019, nr. 3601 din 21.02.2019, nr. 3602 din 21.02.2019, nr. 3603 din 21.02.2019 si 3604 din 21.02.2019 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii, elaborate de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea directă, a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU