HCL nr. 037 din 27.02.2019

  0
  1113

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 37 din 27.02.2019

  privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 280/2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 3566 din 21.02.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 3567 din 21.02.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 16 din 27.02.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 9 din 27.02.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică Locală, și avizul nr. 37 din 27.02.2019 Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere Referatul nr. 3490 din 20.02.2019 întocmit de către Serviciul Autorizări Comercial, Transport din cadrul Direcției juridice și Administrație Publică;

  În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, și „d” alin. (6), lit. „a” pct. 17, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 10 al H.C.L. nr. 280/19.12.2019, care va avea următorul conținut:
  „Art 10. În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 190/15.12.2008 privind delegarea de gestiune prn concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor și a spațiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., în calitate de operator”.

  Art. 2 După art. 10, se intoduce art. 10^1, care va avea următorul conținut:
  „Art. 10^1: În tot cuprinsul H.C.L. nr. 118/18.06.2009 și al H.C.L. nr. 152/26.07.2016, orice trimitere la S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. se va citi Direcția Municipal Locato, conform prevederilor H.C.L. nr. 223/2018, cu modificările și completările ulterioare”.

  Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 280/2018 rămân neschimbate.

  Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU