HCL nr. 037 din 25.02.2021

0
HCL nr. 037 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 37 din 25.02.2021

privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere spațiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12563 din 18.02.2021 inițiat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 12564 din 18.02.2021 întocmit de Direcția Administrativă;

Având în vedere cererea nr. 25082/16.12.2020 din partea Organizației Municipală Roman a Partidului Social Democrat referitoare la închirierea unui spațiu care să aibă destinația ”sediu de partid politic”;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din __.02.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 37 din 23.02.2021 al Comisiei juridice,

În conformitate cu prevederile art. 26 și art. 27 din Legea 334/2006R privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă închirierea către Organizația Municipală P.S.D. Roman, a etajului I al imobilului în suprafață de 203 mp situat în Roman, strada Ștefan cel Mare, nr. 265, compusă din 6 birouri, o sală de ședințe, holuri, baie, bucătărie, pe durata mandatului parlamentar, cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional, cu aceeași perioadă pentru care acesta a fost încheiat.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate, să încheie și să semneze acest contract, așa cum s-a aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrativă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU