HCL nr. 036 din 27.02.2019

0
HCL nr. 036 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 36 din 27.02.2019

privind transmiterea unui autovehicul în administrarea CSM Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3485 din 20.02.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 3486 din 20.02.2019 întocmit de Direcția Juridică și Admninistrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 12 din 27.02.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 36 din 27.02.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere Referatul nr. 3490 din 20.02.2019 întocmit de către Serviciul Autorizări Comercial, Transport din cadrul Direcției juridice și Administrație Publică;

Luând în considerare prevederile art. 867-870 din Codul Civil, precum și ale art. 123, alin. (l) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă darea în administrare către CSM Roman a microbuzului M2 Clasa B marca Ford, cu nr. de identificare WF0XXXTTGXFC3918, având nr. de înmatriculare NT 44 PMR, serie motor FC63918.
(2) Darea în administrare a bunului identificat la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire ce se va încheia între Municipiul Roman, în calitate de proprietar a bunului imobil și Club Sportiv Municipal Roman, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate să semneze procesul-verbal de predare-primire și contractul de dare în administrare a vehiculului menționat la art. 1

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Autorizări Comercial, Transport din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului Municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU