HCL nr. 036 din 25.02.2021

0
HCL nr. 036 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 36 din 25.02.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 11573 din 16.02.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12453 din 18.02.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 23.02.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 36 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 6795/28.01.2021, 7094/29.01.2021, 10213/10.02.2021, 11008/12.02.2021 și 12451/18.02.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8943/02.07.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Tamba Vasile și Marinela, ce are ca obiect apartamentul nr. 44, situat în blocul 6, etajul II, scara D din str. Libertății, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Tamba Vasile și Mariela- Adriana în loc de Tamba Vasile și Marinela, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7404/15.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Gherman Corneliu Gabriel și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 36, situat în blocul 18, etajul III, scara B din str. Smirodava, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Gherman Corneliu Gabriel și Elena-Cornelia în loc de Gherman Corneliu Gabriel și Elena, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 1260/02 iulie 1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Stoica Ioan și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 22, situat în blocul 21, etajul III, scara B din str. Anton Pann, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Stoica Ioan și Mariea în loc de Stoica Ioan și Maria, cum greșit s-a menționat.

Art. 4 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 411/21 mai 1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Vasican Ana și Dinu, ce are ca obiect apartamentul nr. 2, situat în blocul 3, etajul parter, scara A din str. Bogdan Dragoș, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Vasilcan Ana și Dinu în loc de Vasican Ana și Dinu, cum greșit s-a menționat.

Art. 5 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 11971/28.02.1993 încheiat între RAGLT Roman și dnii Miron Constantin și Violeta, ce are ca obiect apartamentul nr. 24, situat în blocul 6A, etajul I, scara C din str. Cuza Vodă, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Miron Constantin și Elena-Violeta în loc de Miron Constantin și Violeta, cum greșit s-a menționat.

Art. 6 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU