HCL nr. 035 din 27.02.2019

0
HCL nr. 035 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 35 din 27.02.2019

privind aprobarea încheierii unor acorduri de parteneriat cu Fundația „Episcop Melchisedec” Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3141 din 15.02.2019 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 3144 din 15.02.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială și Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 11 din 27.02.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul nr. 35 din 27.02.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Luând în considerare adresa Fundației „Episcop Melchisedec” Roman înregistrată la Primăria Municipiului Roman cu nr. 3139/15.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi ale alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea sprijinirii Centrului de zi de Socializare persoane vârstnice din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, conform anexei 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea sprijinirii Cantinei sociale din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, conform anexei 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea sprijinirii Centrului de zi pentru copii proveniți din familii în dificultate din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, conform anexei 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Direcția de Asistență Socială Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU