HCL nr. 034 din 27.02.2019

0
HCL nr. 034 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 34 din 27.02.2019

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă in cazurile de violență domestică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3381 din 19.02.2019 înaintată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr.2202 din data de 18.02.2019, întocmit de Direcția de Asistență Socială;

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 27.02.2019 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 34 din 27.02.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile:

  • Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
  • Legii nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
  • Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
  • Ordinului Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alineatul (2) literele d) și e), alineatul (6) litera a) punctul 2, alineatul (7) litera c), ale art. 45 alineatul (2) litera f), precum şi ale art. 115 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă – (1) Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de pe raza municipiului Roman, după cum urmează:

  1. reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Roman: coordonator – 7 membri;
  2. reprezentant al Poliției Locale Roman -1 membru;

– (2) Nominalizarea reprezentanților instituțiilor care fac parte din echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Roman și atribuțiile acestora se va face prin Dispoziţie a Primarului municipiului Roman.

Art. 2 Se împuternicește Direcția de Asistență Socială Roman să încheie Acorduri de colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil.

Art. 3 Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Roman, se realizează cu mijlocul de transport al Poliției locale Roman, care asigură securitatea victimei și a echipei mobile.

Art. 4 (1) Coordonarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Roman este realizată de către reprezentantul Direcţiei de Asistență Socială Roman.
(2) Direcția de Asistență Socială Roman va elabora procedura de lucru a echipei mobile care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local în prima ședință ordinară a acestuia după aprobarea prezentei hotărâri a Consiliului Local privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Art. 5 Primarul municipiului Roman, prin Direcţia de Asistență Socială Roman, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Roman, în termenul prevăzut de lege, autortaţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU