HCL nr. 033 din 27.02.2019

0
HCL nr. 033 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 33 din 27.02.2019

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Paște 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3388 din 19.02.2019 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3389 din 19.02.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.

Văzând avizul favorabil nr. 14 din 27.02.2019 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 33 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c” şi „e”, alin. (7), lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Paște în perioada 15.04.2019 – 27.04.2019, în Piața Roman-Vodă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă taxa de participare la eveniment în cuantum de 1.400 lei căsuţa din lemn, pusă la dispoziție de Club Sportiv Municipal Roman, ce va fi încasată de Club Sportiv Municipal Roman.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul sus menţionat.

Art. 4 Direcţia Economică, Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU