HCL nr. 032 din 24.02.2022

0
HCL nr. 032 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 32 din 24.02.2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4283 din 20.01.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei, Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 4574 din 21.01.2022 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 21.02.2022 al comisiei pentru buget – finanțe, precum și avizul favorabil nr. 34 din 22.02.2022 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/ 2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. (b) și alin. 4, lit. (c), al art. 136 alin. 1 și alin. 8, al art. 139 alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2020, cu modificările și completările ulterioare, în sensul prelungirii aplicării până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului local al Municipiului Roman, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2020 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2020, Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2021 și Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2021, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Impozite și Taxe Locale.
Art. 3. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorității administrației publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0