HCL nr. 032 din 28.01.2021

0
HCL nr. 032 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 32 din 28.01.2021

privind aprobarea schimbării temporare parțiale a destinației unui imobil în vederea înființării unui centru de vaccinare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 5630 din 25.01.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 5639 din 25.01.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5834 din 26.01.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 26.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 32 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. 5 – 7, art. 27 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Legea nr. 7/1996R, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de
vaccinare împotriva COVID-19;

Văzând adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.1538 din 11.01.2021, Hotărârea nr. 59 din 25.01.2021 a Consiliului de Administrație al Cubului Sportiv Municipal Roman;

În temeiul art. 129, al art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă schimbarea temporară parțială a destinației parterului și etajului 1 ale imobilului – Sală de Sport Polivalentă (S+D+P+2), cu o suprafață construită la sol de 1934 mp și o suprafață construită desfășurată de 2914mp, având nr cadastral 58932, înscris în Cartea funciară nr. 58932, aflată în proprietatea municipiului Roman și în administrarea Clubului Sportiv Municipal Roman, în vederea înființării unui centru de vaccinare împotriva COVID 19.
(2) Schimbarea destinației imobilului identificat la alin. (1) se va face pe durata funcționării centrului de vaccinare în incinta acestui spațiu.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU