HCL nr. 031 din 28.01.2021

0
HCL nr. 031 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 31 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5748 din 25.01.2021 inițiat de către domnul Radu-Constantin Samson – Viceprimarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 5749 din 25.01.2021 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 5834 din 26.01.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 26.01.2021 al comisiei pentru buget–finanţe, precum și avizul favorabil nr. 31 din 26.01.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Având în vedere dispozițiile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică potrivit căruia “ În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedură de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.”

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 136, alin. 1 și alin. 8, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea aplicării până la data de 31 martie 2021 inclusiv, a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 126/2020 și modificată prin H.C.L. nr. 148/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 126/2020 se modifică corespunzător prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Judeţul Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorității administrației publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU