HCL nr. 033 din 28.01.2021

0
HCL nr. 033 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 33 din 28.01.2021

privind completarea H.C.L. nr. 1/2021 privind aprobarea schimbării destinației unor imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 5782 din 26.01.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei- Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 5784 din 26.01.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5834 din 26.01.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 26.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 33 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. 2 și 6 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, ale Ordinului M.E.C. 5819/2016, ale art. 554, art. 858 – 865 din Legea privind Codul civil – Legea nr. 287/2009R, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, alin. 5 – 7, art. 27 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Legea nr. 7/1996R, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, și alin. 5, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi
funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

Văzând adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.1538 din 11.01.2021, Hotărârea nr.1 din 12.01.2021 a Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic ”Miron Costin” și Hotărârea nr.1 din 12.01.2021 a Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic ”Vasile Sav”;

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea art. 2 din H.C.L. nr. 1/2021, privind aprobarea schimbării destinației unor imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman, care va avea următorul cuprins:
”Art. 2: Se aprobă schimbarea temporară a destinației următoarelor imobile, ambele situate în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 268, aflate în domeniul public al Municipiului Roman, înscrise în Cartea Funciară
50649, identificate cu NC 50649, pe durata funcționării centrului de vaccinare.
a) clădire C3, fostă Clădire internat, fostă Clădire Cămin si Birouri, actualmente Mini hotel, Bază moderna de instruire teoretică si practică în domeniul serviciilor, cu nr. de inventar 150013, din spațiu de învățământ, în CENTRU DE VACCINARE COVID 19,
b) Teren in suprafață de 5151mp din totalul de 52235mp, teren având dimensiunile și delimitarea din planul de situație anexă la prezenta hotărâre, fiind destinat asigurării accesului separat în Centrul de Vaccinare.”

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU