HCL nr. 031 din 24.02.2022

0
HCL nr. 031 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 31 din 24.02.2022
privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 5.697 din 27.01.2022 iniţiată de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 5.705 din 27.01.2022 întocmit de către Direcția Economică și S.C.C.M.M.M.I. – Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 19 din 21.02.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 33 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), lit. c), ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin.(1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, în exercițiul bugetar aferent anului 2022.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, din bugetul local, pentru proiectul/proiectele selectate în cadrul procesului de bugetare participativă.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 22.04.2021 se abrogă.
Art. 5. Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0