HCL nr. 030 din 24.02.2022

0
HCL nr. 030 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 30 din 24.02.2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148 din 30.06.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 10720 din 15.02.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 10940 din 16.02.2022 întocmit de Direcția
Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 18 din 21.02.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 32 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și „j”, alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale alin. (7), precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 30.06.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere, în sensul alocării din bugetul local pe anul 2022 a sumei maxime de 15.000 lei pentru achiziționarea materialelor necesare marcajului și realizarea marcării traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț pe raza municipiului Roman, conform obligațiilor prevăzute în Acordul de asociere și Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la Acordul de Asociere, așa cum a fost aprobat în hotărârea sus-menționată.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 148 din 30.06.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere rămân neschimbate.
Art. 3. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.
Art. 4. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0