HCL nr. 030 din 27.02.2019

0
HCL nr. 030 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 30 din 27.02.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 108 din 13.05.2016 privind aprobarea închirierii unui spațiu către Asociația Națională a Surzilor România-Filiala Surzilor Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3384 din 19.02.2019 iniţiată de domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3385 din 19.02.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație publică;

Văzând avizul favorabil nr. 11 din 27.02.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 30 din 27.02.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.09.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere cererea nr. 2229/04.02.2019 înaintată de către Asociația Națională a Surzilor din România-Filiala Surzilor Neamț;

Luând în considerare H.G. nr. 903/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică

În conformitate cu prevederile art. 874, alin. (3) din Noul Cod Civil și ale art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001R;

În temeiul art. 45, al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se ia act de dobândirea, prin H.G. 903/2018, a statutului de utilitate publică a Asociației Naționale a Surzilor din România începând cu data de 09.11.2018.

Art. 2 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 108/2016, care va avea următorul conținut:
Art. 1: „Se aprobă transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, către Asociația Națională a Surzilor din România-Filiala Surzilor Neamț, a imobilului situat în municipiul Roman, str. Aleea Revoluției, bl. 17, scara D, ap. 64, compus din 2 camere, bucătărie, baie, 3 holuri și cămară, având o suprafață utilă de 44 mp, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin act adițional pe o durată cel mult egală cu cea a transmiterii în folosință”.

Art. 3 Se dispune restituirea chiriei Asociației Naționale a Surzilor din România pentru imobilul identificat la art. 2 din prezenta hotărâre pentru lunile noiembrie-decembrie 2018 și ianuarie-februarie 2019.

Art. 4 La data intrării în vigoare, se abrogă art. 2 din H.C.L. nr. 108/13.05.2016.

Art. 5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 108/2016 rămân neschimbate.

Art. 6 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU