HCL nr. 031 din 27.02.2019

0
HCL nr. 031 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 31 din 27.02.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor și clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3472 din 20.02.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3473 din 20.02.2019 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Diricției Juridice și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 12 din 27.02.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 31 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 63, alin. (5), lit. d), ale art. 121 şi precum și cele ale art. 122 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă inventarul parţial al cladirilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 4 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 5 In baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 6 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU