HCL nr. 029 din 27.02.2019

0
HCL nr. 029 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 29 din 27.02.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 21/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3376 din 19.02.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 3377 din 19.02.2019 al Direcţiei Administrare Pieţe;

Văzând avizul favorabil nr. 10 din 27.02.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 29 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „b”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică şi se completează Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrare Pieţe ,aprobat prin H.C.L. nr. 21/28.01.2016, după cum urmează:

  • dupa art. 1.1, se introduce art. 1.1^1, care va avea următorul conţinut: „În tot cuprinsul prezentului Regulament, D.A.P.B.O. se va citi D.A.P.(Direcţia Administrare Pieţe), conform prevederilor H.C.L. nr. 277/19.12.2018”
  • la cap. II, se modifică şi se completează art. 2.1 cu pct. 2.1.10, care va avea următorul conţinut: ˝Boxe pentru comercializarea pomilor fructiferi,răsaduri,pepeni”.
  • se modifică şi se completează 5.11:” Contractul se încheie pe durata a trei ani calendaristici de la data semnării şi se poate prelungi o singură dată prin act adiţional pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata iniţială a contractului. Pentru punctul 2.1.9 contractul încheiat are valabilitate numai pe perioada desfăşurării Bâlciului anual.Pentru punctul 2.1.10 contractul încheiat are valabilitate 2 luni. ”
  • se modifică şi se completează 5.12 lit. d , care va avea următorul conținut: ”pentru bunurile prevăzute la punctul 2.1.9 şi 2.1.10 “

Art. 2 Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 21/28.01.2016, Caietul de sarcini – cadru pentru licitaţie publică deschisă,după cum urmează:

  • se modifică şi se completează art. 1 cu punctul 1.9 :˝Boxe pentru comercializarea pomilor fructiferi,răsaduri,pepeni”.
  • se modifică şi se completează art 2.6. care va avea următorul conţinut: “Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care ofertantul câştigător al licitaţiei nu semnează contractul în termen de 5 (cinci) zile de la adjudecare.Pentru spaţiile de la punctul 1.8 şi 1.9 contractul se va semna la adjudecare iar adjudecătorul este obligat să efectueze plata la semnarea contractului pentru sume mai mici de 5.000 lei.Pentru sume mai mari de 5.000 lei plata se face prin ordin de plată.Ordinul de plată se va prezenta în termen de 5 zile de la semnarea contractului la sediul Direcţiei Administrare Pieţe. În caz contrar se va pierde garantia de participare şi nu se va permite accesul în incinta Bâlciului anual,respectiv ocuparea Boxei pentru comercializare pomi fructiferi, răsaduri,pepeni.”
  • se modifică şi se completează art. 4 cu 4.3., care va avea următorul conținut: „Pentru punctul 1.9. contractul încheiat are valabilitate 2 luni”.
  • se modifică şi se completează art. 5.1. cu un nou subpunct, care va avea următorul conținut:  20 lei/boxă/zi pentru punctul 1.9.-pasul este de 5%
  • se modifică şi se completează art. 6.3. care va avea următorul conţinut: “Pentru punctul 1.8 şi 1.9 plata chiriei se va face la semnarea contractului pentru sume mai mici de 5.000 lei.Pentru sume mai mari de 5.000 lei plata se face prin ordin de plată.Ordinul de plată se va prezenta în termen de 5 zile de la semnarea contractului la sediul Direcţiei Administrare Pieţe. În caz contrar nu se va permite accesul în incinta Bâlciului anual, respectiv ocuparea Boxei pentru comercializare pomi fructiferi,răsaduri,pepeni.”

Art. 3 Direcţia Administrare Pieţe Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU