HCL nr. 029 din 24.02.2022

0
HCL nr. 029 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 29 din 24.02.2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 11237 din 16.02.2022 inițiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 11351 din 16.02.2022 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 22.02.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 31 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere adresa nr. 1425/17.01.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 3355/18.01.2022, transmisă de Spitalul Municipal de Urgență Roman;
În temeiul prevederilor art. 187, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătății;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a” și lit. „c”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 236 din 26.11.2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 236 din 26.11.2020 rămân neschimbate.
Art. 3. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 3
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1