HCL nr. 02 din 31.01.2018

0
HCL nr. 02 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 2 din 31.01.2018

privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 298 din 19.01.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 299 din 19.01.2018 întocmit de către Direcţia de Asistenta Socială a municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 1 din 31.01.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată, ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 16 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. ”b” din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Programul anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU