HCL nr. 028 din 28.01.2021

0
HCL nr. 028 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 28 din 28.01.2021

privind aprobarea componenței unor comisii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 4486 din 20.01.2021 înaintat de dl. Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 4792 din 21.01.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 26.01.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 28 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. (14), art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă componența Comisiei pentru circulație din Municipiul Roman după cum urmează:

 1. Președinte: Arhitect Șef;
 2. Vicepreședinte: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 3. Secretar: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 4. Membru: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 5. Membru: Director Direcția Poliția Locală Roman;
 6. Membru: reprezentant Poliția Municipală Roman;
 7. Membru: Andrei FRON – consilier local;
 8. Membru: Dragoș-Viorel MOROȘANU- consilier local;
 9. Membru: Radu-Constantin SAMSON – consilier local.

Art. 2 Se aprobă componența Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, după cum urmează:

 1. Viceprimarul Municipiului Roman;
 2.  Reprezentant DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO Roman;
 3.  Reprezentant DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO Roman
 4. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 5. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 6. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 7. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;

Art. 3 Se aprobă componența Comisiei de Ordine Publică a Municipiului Roman, după cum urmează:

 1. Primarul Municipiului Roman;
 2. Viceprimarul Municipiului Roman;
 3. Secretarul Municipiului Roman;
 4. Reprezentant Poliția Municipiului Roman;
 5. Director Direcția Poliția Locală Roman;
 6. Ionuț CORBU – consilier local;
 7. Adrian-Alin TĂNASE – consilier local;

Art. 4 Se aprobă componența Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. din Municipiul Roman, după cum urmează:

 1. Președinte: Viceprimarul Municipiului Roman
 2. Membru: Director Direcția Economică;
 3. Membru: Arhitect Șef;
 4. Membru: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 5. Membru: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 6. Membru: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;
 7. Membru: Reprezentant Direcția municipal Locato Roman

Art. 5 Se aprobă componența Comisiei pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman, după cum urmează:

 1. Viceprimarul Municipiului Roman;
 2. Radu-Cătălin CURPĂN – consilier local;
 3. Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ – consilier local;
 4. Arhitect Șef;
 5. Director Direcția de Impozite și Taxe Locale Roman;
 6. Director Direcția Econimică;
 7. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman;

Art. 6 (1). Se aprobă componența Comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice în municipiul Roman, după cum urmează:

 1. Primarul Municipiului Roman;
 2. Secretarul Municipiului Roman;
 3. Reprezentant Poliţia Municipiului Roman;
 4. Reprezentant Inspectorul Județean de Jandarmi Neamţ;
 5. Director Direcția Poliția Locală Roman.

(2) Se aprobă numirea ca membrii supleanţi ai Comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice în municipiul Roman, următoarele persoane:

 1. Reprezentant Poliţia Municipiului Roman;
 2. Reprezentant Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Neamţ.

Art. 7 Se aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:

 1. membri de drept:
  • Președinte: Viceprimarul municipiului Roman;
  • Secretar: Arhitect șef
  • Membru – Tudorache Gelu, arhitect, membru RUR
  • Membru – Florea Dan, membru RUR;
  • Membru – Haivas Mihai, arhitect, membru RUR;
  • Membru – Ciubotaru Andrei, arhitect, membru RUR;
  • Membru – Huțanu Magdalena, arhitect.
 2. membri supleanți:
  • Membru – Bogoi-Mahu-Rusin Nicolae, inginer constructor;
  • Membru– Dănilă Andreea Cătălina, arhitect;
  • Membru – Ciobanu Adrian, muzeograf – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.

Art. 8 Se desemnează reprezentantul Consiliului Local al municipiului Roman în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Roman și date în administrarea instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local, după cum urmează:

 • Membru: Roxana-Dumitrița LOHAN – consilier local

Art. 9 Se aprobă componența Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim taxi și în regim de închiriere, după cum urmează:

 1. Roxana-Dumitrița LOHAN – consilier local
 2. Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI – consilier local
 3. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman
 4. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman
 5. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman

Art. 10 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) și alin. (2) și art. 9 și art. 10 din H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018, precum și art. 1 din H.C.L. nr. 90 din 27.04.2018, așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 249 din 321.10.2019, precum și orice altă dispoziție contrară.

Art. 11 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, să nominalizeze, prin Dispoziție, reprezentanții aparatului de specialitate al municipiului Roman în comisiile menționate la art. 1-7 și 9 din prezenta hotărâre.

Art. 12 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU