HCL nr. 029 din 28.01.2021

0
HCL nr. 029 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 29 din 28.01.2021

privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate
Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23935 din 07.12.2020 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23971 din 08.12.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 26.01.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 29 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1 din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4621/2015 și ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4624/2015, precum și cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea punctelor 6 și 9 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU