HCL nr. 027 din 28.01.2021

0
HCL nr. 027 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 27 din 28.01.2021

privind modificarea și completarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3.606 din 18.01.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4.031 din 19.01.2021 întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 26.01.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 27 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 129, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea inventarul parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea: poziției 56 din H.C.L. 21 din 15.02.2010 și a poziției 26 din H.C.L. 29 din 11.03.2010, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Anexele la H.C.L. 21 din 15.02.2010 și H.C.L. 29 din 11.03.2010 se modifică corespunzător prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 5 În baza prezentei Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 6 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU