HCL nr. 027 din 31.01.2019

  0
  1143

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 27 din 31.01.2019

  privind modificarea anexei H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea Regulamentului privind Normele de Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică în municipiul Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 1978 din 31.01.2019 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1978 din 31.01.2019 întocmit de către Direcţia Poliţia Locală;

  Văzând avizul favorabil nr. 10 din 31.01.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport și Turism, avizul favorabil nr. 27 din 31.01.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile O.G. nr. 21/2001 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, ale O.U.G. nr. 195/2002R privind circulația pe drumurile publice, ale H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a” pct. 7 și 16, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificarile şi completările ulterioare:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea art. 19, lit. „b” din anexa la H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Roman, care va avea urmatorul cuprins:
  ” b) Se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole: art. 1, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f”, lit. “g”, lit. “h”, lit. “i”, lit. “k”, lit. “l”, lit. “m”, lit. “o” şi lit. “q”, art. 2, lit. a, lit.a1, lit. “d”, lit. “h”, lit. i, lit. “k” şi lit. „v”, art. 3, lit. “ a”, lit. “b”, lit. “c”, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f”, lit. “g” şi lit. “h”, art. 4, lit. “a”, lit. “b”, lit. “c”, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f” şi lit. “g”, art. 5, lit. “a”, it. “b”, lit. “c”, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f”, lit. “g”, lit. “h” şi lit. “i”, art. 8, lit. “a”, lit. “b”, lit. “c”, lit. “d” şi lit. “e”.”

  Se modifică corespunzator următoarele dispoziții din Regulament, după cum urmează:

  • Se radiaza punctul: art. 2, lit. „a” de la art. 19, lit. „a”;
  • Se radiaza punctul: art. 2, lit. „a1” de la art. 19, lit. „d;
  • Se radiaza punctul: art. 2, lit. „i”, de la art. 19, lit. „e”.

  Art. 2 Se aprobă modificarea art. 10, alin. 1 din anexa la H.C.L. nr. 51/2014 privind detinerea identificarea și inregistrarea câinilor fara stapâni și accesul acestora pe domeniul public, care va avea urmatorul cuprins:
  ”Art. 10. 1) Constituie contravenție, dacă faptele prevăzute la art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, alin. 1 şi art. 9, nu au fost săvârșite în astfel de condiții, încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1000 lei.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU