HCL nr. 028 din 31.01.2019

0
HCL nr. 028 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 28 din 31.01.2019

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman și aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 1980/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1981/2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul nr. 3677/2019 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • avizul favorabil nr. 12 din 31.01.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 28 din 31.01.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 99, ale art. 100 precum și cele ale art. 107 din Legea nr. 188/1999r, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 8, alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman, organigrama şi statele de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1 – 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile art. 1 intră în vigoare începând cu data de 15.03.2019, dată până la care vor fi efectuate procedurile prealabile legale pentru punerea în aplicare a art.1.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prevederilor art.1 al prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 151 din 27.06.2018 cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU