HCL nr. 026 din 28.01.2021

  0
  482

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 26 din 28.01.2021

  privind acordarea unor stimulente financiare

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 25120 din 16.12.2020 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 25200 din 17.12.2020 întocmit de către Direcția Economică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul nr. 14 din 26.01.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul nr. 26 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere adresa nr. 36871/09.12.2020 a Spitalului Municipal de Urgență Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 25089 din 16.12.2020, precum și prevederile art. 193, alin. (6^1) și ale art. 199, alin. (2) din Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătății;

  Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” și ale alin. (3), lit. „c” din Legea nr. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă acordarea de stimulente financiare lunare, începând cu 01 ianuarie 2021, in limita a maxim doua salarii minime brute pe tara, pentru membrii Comitetului Director (respectiv director medical, director finanaciar contabil, director de îngrijiri) din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman.

  Art. 2 (1) Stimulentele finanaciare lunare prevăzute la articolul 1 vor fi suportate din veniturile proprii ale spitalului.
  (2) Managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman răspunde de încadrarea sumelor în bugetul de venituri și cheltuieli ale spitalului.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica Managerului Spitalului Municipal de Urgență Roman.

  Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU