HCL nr. 024 din 28.01.2021

0
HCL nr. 024 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 24 din 28.01.2021

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3.604 din 18.01.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 3.827 din 19.01.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 26.01.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 24 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 3.557/14.12.2020 depusă de doamna Chiriac Liliana, precum și procesul verbal nr. 2367/14.01.2021 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, alin. (12) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. D, ap. 28, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 223.203 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, către doamna CHIRIAC LILIANA, posesoare al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 300/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. xxxxxxxxxxxxxxx, bl. xx, sc. x, ap. xx, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 54.77 mp, suprafață construită de 69.81 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPI 27.39 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U30 cu nr. cadastral 50891-C1-U30.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 244.471,26 lei, din care:

  • 223.203 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 21.268,26 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (1,25% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 123.203 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.

Art. 4 Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 1.203,93 lei, pe o perioadă de 10 ani, conform graficului de plata – anexa 1 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 100.000 lei, reprezentând 44,81% din valoarea de vânzare a imobilului (223.203 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 2232,03 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1, și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 6 Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU