HCL nr. 023 din 27.01.2022

0
HCL nr. 023 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E
Nr. 23 din 27.01.2022
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 4538/21.01.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 4547/21.01.2022 al Directiei Tehnice și de investiții;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de Secretarul Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 26.01.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr. 23 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Luând în considerare H.C.L. Gâdinți nr. 81/21.12.2022 privind asocierea comunei Gâdinți, prin Consiliul Local la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, având ca obiect de activitate dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014, O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art.89, art.91, art.129 alin.2 e), alin.9 lit.c), art.139, art.140, art.196 din O.G 57 / 2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: (1) Se aprobă aderarea comunei Gâdinți la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. (2) Se aproba majorarea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”, la suma de 30.500 lei.
Art. 2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.147 din 15.11.2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.147 din 15.11.2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea
Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.
Art. 5: Se împuterniceşte dnul Achiriloaei Leonard, reprezentant al Municipiului Roman, cetăţean român, născut la data de 03.04.1973 în Municipiul Roman, judetul Neamț, domiciliat în Roman, str. xxxxxx, nr. xx posesor al C.I. seria xx, nr. xxxxxx, eliberată de SPCLEP Roman la data de xx.xx.xxxx, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, Actele Adiţionale prevazute in Anexa 1 si 2.
Art. 6: Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art. 7: Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0